“Semalt Islamabad” hünärmeni “Referrer spam” bilen iş salyşmak üçin maslahatlar berýär

Google Analytics şu güne çenli iň ygtybarly we güýçli yzarlaýyş ulgamlaryndan biridir. Trafigiňyzyň hiline gözegçilik etmäge kömek edýär we internetde köp gazanmak mümkinçiligiňizi artdyrýar. Gynansagam, hakerleriň we spamçylaryň ulanýan kölegeli taktikasy spamdyr. Google Analytics hasabyňyz bilen aldamaklygy maksat edinýärler we sahypaňyzyň bökdençlik derejesi ýokarlanýar.

Webmaster, mazmun satyjysy, SEO hünärmeni ýa-da blogçy bolsaňyzam, Semaltyň ýokary hünärmeni Sohail Sadykdan aşakdaky maslahatlary öwrenmeli.

Referrer spam näme?

Referrer spam, Google Analytics hasabyňyzda görünýän geň mazmun görnüşidir we ony diňe web ussatlary görüp biler. Referrer spam aslynda galp traffik we saparlaryňyzyň hiline zyýan ýetirýär. Sahypaňyza girýär, ýöne bir sahypa sarp etmegiň tizligi we wagty garaşylmadyk. Salgylanma, web brauzerleri bir sahypadan beýlekisine geçende, spamçylaryň HTTP sözbaşysynyň üsti bilen paýlaşýan baglanyşygydyr. Google Analytics hasabyňyz bu maglumatlary yzarlar we gönüden-göni sapar hökmünde görkezer, aslynda hiç zat üçin peýdasy ýok.

Rererine ýetiriji spam bilen iş salyşmak üçin maslahatlar:

Google Analytics hasabyňyzda ugrukdyryjy spam bilen iş salyşmagyň birnäçe usuly bar. Rememberatda saklamaly käbir möhüm zatlar aşakda beýan edilýär.

Maslahat # 1: Piwikdäki spam salgysy:

“Piwik” -de hünärmenler birnäçe aý ozal ugradyjy spamy azaltmak boýunça işläp başladylar. “Piwik” -i ulanýan bolsaňyz, bu hyzmat täzelenmelerini saklamak möhümdir, näbelli web sahypalaryna hiç hili baha bermeli däl. Bu hyzmat bilen, Google Analytics hasabatlaryňyzdan ugrukdyryjy spamy aýyrmak aňsat bolar we senäňizi gije-gündiziň dowamynda täzeläp bilersiňiz. Google Analytics statistikasynda şübheli web sahypasyny tapsaňyz, ony gysga wagtda Piwikiň gara sanawyna goşmaly. Täze spamerler her gün görkezilse, hemmesini Piwik-iň gara sanawyna goşup bilersiňiz we web trafigiňiziň hilini ýokarlandyryp bilersiňiz.

Maslahat # 2: Google Analitika hasabyňyzdaky spam salgysy:

Google Analytics hiç hili spam goragyny teklip etmeýär, ýöne sahypaňyzyň howpsuzlygyny we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin el bilen süzgüç döredip bilersiňiz. Google Analytics-de süzgüçleri döretmek üçin “Admin” goýmasyna girip, “All Filters” opsiýasyna basmaly. Bu ýerde, sazlamalaryňyza esaslanan spamy aýyrmaýan täze ýörite süzgüçler döretmeli. Süzgüç nusgasy bölüminde ähli spam domenlerine girip, birnäçe sekundyň içinde ýok edip bilersiňiz. Bu usulyň iň gowy tarapy, islendik spam baglanyşygyny aýryp bilersiňiz we ýörite gurallary ulanmagyň zerurlygy ýok. Spamerlerden birnäçe haýyş alanyňyzda-da, analitik statistikaňyzy gowulandyrmak üçin köp sanly süzgüç döredip we hemmesini aýryp bilersiňiz.

Jemleýji pikirler:

Bir wagtyň özünde birnäçe spamdan gaça durmak isleseňiz, ýokardaky iki maslahat siziň üçin iň oňat işlär. Ilki bilen, ugrukdyryjy spamyň nämedigini we Google Analytics hasabyňyza nähili täsir edýändigi barada birneme düşünmeli. Şeýle hem .htaccess faýlyňyzyň sazlamalaryny üýtgedip sahypaňyzy gorap bilersiňiz, ýöne bu islege bagly zat.

send email